تحقق وعده های رییس جمهوری تحول و شکوفایی زنجان را به دنبال خواهد داشت