حضور وزیر علوم در کمیسیون جهت بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی