یاوه گویی های غرب پایان ندارد/ هنوز هم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند