کنفرانس ان.پی.تی تاوان رویارویی آمریکا و اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای را پرداخت