از وظایف سپاه در شرایط فعلی بصیرت افزایی در مورد مسائل داخلی و بین المللی است