حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بر تقویت وحدت و انسجام ...