مذاکره با قلعه‌نویی صحت ندارد | نمی‌توان با این حرف‌ها قهرمانی سپاهان را زیر سؤال برد