۱۰ شرکت بازی‌ سازی دیگر به کنفرانس رایانه های شخصی E3 2015 اضافه شدند