تیم مذاکره کننده از بدنه دانشجویی که مسائل را رصد کرده، مشکلات را گوشزد می‌کنند، ممنون باشد