فتح خرمشهر صحنه درخشانی از پیوند امت با ولایت را به جهانیان نمایاند