53 هزار کشاورز حوضه ارومیه به دریاچه آب اهدا کردند