الهلال مدعی جدی قهرمانی آسیاست | بازی راحتی در انتظار پرسپولیس نخواهد بود | پرسپولیس به خاطر عدم یارگ