صحبت های هاشمی رفسنجانی ناشی از عصبانیت بوده است/ دانشگاه آزاد یک فاجعه علمی را رقم زده است