تبریک بلاتر به سپاهان/اصفهانی‌‌ها به روند خود ادامه دهند