مشارکت هر چه بيشتر مردم با پليس در سال همدلي و هم زباني در بحث پيشگيري از وقوع جرم