صدور مجوز برای تولید سه فیلم وروجکها، طول موج و مبارک