بی احتیاطی عکاس سنندجی را در آبشار شلماش سردشت به کام مرگ فرستاد