چرا انتحاری سعودی در قطیف لباس پاكستانی پوشیده بود؟