تلاش هگل بازنمایی فرآیند تکوین آگاهی است/ هگل، فیلسوف نامتعارف