۷۰ تا ۸۰ سالن سینمایی در قالب مجتمع فرهنگی تجاری ساخته می‌شود