قایقران همدانی به اردوی تیم ملی اعزام به مسابقات جهانی دعوت شد