بیش از سه هزار زائر حرم امام در فردیس اسکان می یابند