تلاش خستگی ناپذیر پدر فداکار سیروانی در پرستاری از 3 فرزند معلول بزرگسال