ممنوعیت استفاده کاندیداها از امکانات کشورهای خارجی/پاسداران آماده باشند