تاسیس دانشگاه بین المللی کشورهای گروه D8در واحد آمل