سرمایه‌گذاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه نیازهای اساسی و کاربردی کشور