سجادی: اینکه یک نفر گفته من از خلیلیان پول گرفته‌ام، شایعه است