جشن ایستادگی، مقاومت و پیروزی در دانشگاه صدا و سیما