دیدار اعضای جامعه اسلامی دانشگاه یزد با مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه