درگذشت مهران دوستی بر اثر مرگ مغزی / عکس : محمد علی گل‌خواه