مذهب بر هنر غلبه کرد/ کشمکش نمایشگاه ونیز با یک مسجد تاریخی