شرکت بیش از 100 هزار دانش آموز کردستانی در مسابقات احکام و معارف