سرشماری پستانداران در محیط زیست خراسان رضوی آغاز شد