کتاب عکس «اربعین» با مقدمه احمد مسجدجامعی منتشر شد