کج‌سلیقگی و موضوعات فرعی، بلای جان کرسی‌های آزاداندیشی