هر حنجره‌ای که در جهت اختلاف بین مسلمانان حرف بزند بلندگوی دشمن است/دولتهای اسلامی بیشتر از آنکه درب