توزیع 20 هزار جوان کارت و پنج هزار کارت طلایی مشاوره در بین جوانان همدانی