رضایی:از قدرت برای جهت دادن آرای مردم استفاده نشود