شناخت باورهای فرهنگی و معنوی برای توسعه پایدار الزامی است