خاطره نشیبا از سوغاتی ویژه «مهران دوستی»/صدایی که بسیار کارآمد بود