کارت‌های شهروندی به زودی در پارکومترها قابل استفاده خواهد بود