مسئولین از خون شهدا و جانبازان استفاده ابزاری نکنند/ باید تخصصی به وضعیت جانبازان نگاه کرد