وجود ۱۶۲ واحد تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان سمنان