آمریکایی‌ها خواب‌هایی رابرای امنیت ملی مادیده‌اند/آمادگی رزمندگان