۶۸ طرح همدان برای اخذ تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده اند