صدور حکم اولیه عامل تیراندازی در بم/پرونده به سرعت پیگیری شد