موبایل اقتصادی جدید هوآوی با اسکنر اثر انگشت عرضه می شود