تحول ساختار اداری یکی از مصادیق همدلی و همزبانی است