براي رسيدن به تيم‌ملی خون دل خوردم/ اين آخر راه من نيست/ اولويت اولم برای فصل بعد فولاد است