گزینه خودروسازان پررنگ‌تـر شد/گمانه‌زنی از برنده نهایی خرید سرخابی‌هـا